هم تیمی

شخصیت
مهارت نرم بر مهارت سخت اولویت دارد

خرد
شکوفایی انسان در این نیست که متخصص محض شود

آزادی
دریافت دستمزد ثابت، مزدوری و مصلحت گرایی است

هویت
در کار جهان، باید اولین بود یا بهترین

نسبیت
مکان و زمان و امکانات ثابتی برای کار نیاز نیست، اگر اراده ای باشد

i n f o ♾ b s p t e a m s ⚫ c o m